Σελίδες

Κυριακή 30 Ιουνίου 2013

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕνιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις.
Διατάξεις για την κινητικότητα του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ (Άρθρο 54)
Ν.4223 (ΦΕΚ Α287/31.12.2013)


107/2009 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Ερώτημα: Αν οι υπηρετούντες με σχέση δημοσίου δικαίου στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. νοσηλευτές που δεν έχουν εγγραφεί ή δεν έχουν ανανεώσει την εγγραφή τους στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, ασκούν παρανόμως το νοσηλευτικό επάγγελμα και ως εκ τούτου δεν μπορούν να μετέχουν στις κρίσεις για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων.

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 90 ν. 4172/2013
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ B 2247 - 10.09.2013

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 1.665 ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤ΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 90 ΤΟΥ  Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄) ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΗΣ 1ΗΣ, 2ΗΣ ΚΑΙ 4ΗΣ ΥΠΕ
Αριθμ. Υ4α/οικ.80672
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ B 2123 - 28.08.2013

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Νόμος 4178
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 174 - 08.08.2013 στις 08.08.2013  
(ΑΡΘΡΟ 54: Περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση οργανισμών - κατάργηση ή συγχώνευση οργανισμών - κατάργηση ή σύσταση οργανικών θέσεων)

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης: Γενική Διεύθυνση Κατάστασης Προσωπικού 2.8.2013 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν. 4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Νόμος 4172 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A 167 - 23.07.2013 στις 23.07.2013
(ΑΡΘΡΟ 90: Κινητικότητα, ΑΘΡΟ 91: Διαθεσιμότητα, Καταργήσεις θέσεων σχολικών φυλάκων, δημοτικών αστυνιμικών, ειδικοτήτων ΕΠΑΛ, ποινές σε παρόχους υγείας)

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΕΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 1344 - 03.06.2013

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.
Νόμος 4057
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 54 - 14.03.2012 στις 14.03.2012 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (Ε.Τ.Χ.Σ.), ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Νόμος 4052
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 41 - 01.03.2012 στις 01.03.2012
(Περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Νοσοκομεία Ε.Σ.Υ.− Ενιαία Ν.Π.Δ.Δ.)

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Συνήγορος του Πολίτη: Αθήνα 2012
 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015 
Νόμος 4024
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 226 - 27.10.2011 στις 27.10.2011  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Νόμος 3979
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 138 - 16.06.2011 στις 16.06.2011 
(Νέο ωράριο) 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ -ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Νόμος 3839
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 51 - 29.03.2010 στις 31.03.2010
 


ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 
Νόμος 3528
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 26 - 09.02.2007 στις 13.02.2007
 

(Διορισμός, υποχρεώσεις, αστική ευθύνη, μονιμοποίηση, άδειες, μεταθέση, μετάταξη, αποσπάση, προαγωγή, διαθεσιμότητα, αργία, πειθαρχικό, απόλυση)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Νόμος 3418
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 287 - 28.11.2005 στις 06.12.2005  


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΔ 88/1999 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 93/104/ΕΚ (ΦΕΚ 94Α) ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2000/34/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Προεδρικό Διάταγμα 76
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 117 - 19.05.2005 στις 24.05.2005  


ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Νόμος 3329
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 81 - 04.04.2005 στις 05.04.2005
 


ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Νόμος 3252
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 132 - 16.07.2004 στις 20.07.2004 


ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Νόμος 3235
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A 53 στις 18.02.2004

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
Νόμος 3204
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 296 - 23.12.2003 στις 30.12.2003 


ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Προεδρικό Διάταγμα 216
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 167 - 25.07.2001 στις 03.08.2001
 


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 
Υπουργική Απόφαση Υ1/οικ 4234
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 733/2001

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Νόμος 2889
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 37 - 02.03.2001 στις 06.03.2001

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
Νόμος 2716
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 96 - 17.05.1999 


ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ
Νόμος 2667
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 281 - 18.12.1998   


ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ & ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ
Νόμος 2619
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 132 - 19.06.1998  


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
Νόμος 2472
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 50 - 10.04.1997


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Νόμος 2519
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 165 - 21.08.1997 


ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΟΚ
Προεδρικό Διάταγμα 17
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 11 - 18.01.1996

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 89/654 ΕΟΚ 
Προεδρικό Διάταγμα 16
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 10 - 18.01.1996 
 


ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 105 ΤΟΥ Ν. 2071/92  
Υουργική Απόφαση 2003075/204/0022
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 33/1995

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Νόμος 2190
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 28 - 03.03.1994  


ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Ε.Σ.Α.Ν)
Υπουργική Απόφαση Υ7/3147
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄700/1993


ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Νόμος 2071
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 123 - 15.07.1992


ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ 149/1977 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ». 
Νόμος 1672
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 203 - 24.12.1986


ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ.

Προεδρικό Διάταγμα 87
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 32 - 27.03.1986


AΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Προεδρικό Διάταγμα 40
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 14 - 19.02.1986

 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Νόμος 1579
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 217 - 23.12.1985

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Νόμος 1568
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 177 - 18.10.1985

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ.
Νόμος 1397
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 143 - 07.10.1983 


Αν ο σύνδεμος δεν λειτουργήσει για κάποιο λόγο, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση με τον αριθμό του Νόμου, του Προεδρικού διατάγματος ή του ΦΕΚ.