Σελίδες

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021

Μερικές χρήσιμες παρατηρήσεις σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας στο δημόσιο .

   


 • Η αναγνώριση προϋπηρεσίας είναι δύο μορφών   
 • Α) Η βαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας που έχει διανυθεί στον ιδιωτικό  'η στο δημόσιο τομέα και γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 69/2016(δείτε το ΕΔΩ). 
 •  Β) Η μισθολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας που έχει διανυθεί σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α.- κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας και δε ΔΕΚΟ. Η μισθολογική αναγνώριση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του νόμου 4354/2015( δείτε τον ΕΔΩ).
 • Στις αιτήσεις που κάνουν οι συνάδελφοι θα πρέπει να διευκρινίζουν ποια μορφή (βαθμολογική  ή μισθολογική) αναγνώρισης προϋπηρεσίας διεκδικούν. Αν διεκδικούν και τις δύο μορφές θα πρέπει να το αναφέρουν ρητά στην αίτηση τους.
 • Η προϋπηρεσία θα πρέπει να έχει διανυθεί μετά την απόκτηση του τίτλου σπουδών και της άδειας άσκησης επαγγέλματος του εργαζόμενου και να είναι σε συναφές αντικείμενο.
 • Οι συνάδελφοι που έχουν προϋπηρεσία σε δημοτικές εταιρίες (ΝΠΙΔ) σε προγράμματα όπως το “βοήθεια στο σπίτι”, μπορούν να την αναγνωρίσουν και βαθμολογικά και μισθολογικά, αρκεί στη σχετική βεβαίωση  από τη δημοτική εταιρία να αναφέρεται ότι η εταιρία εμπίπτει στις διατάξεις  των φορέων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4354/2015.
 • Οι συνάδελφοι που έχουν προϋπηρεσία σε εταιρίες (ΝΠΙΔ)που επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, μπορούν να την αναγνωρίσουν και βαθμολογικά και μισθολογικά, αρκεί να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση που να αναφέρει ότι η εν λόγω εταιρία ή ΝΠΙΔ επιχορηγείται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού της.  

  Αγωνιστική Κίνηση Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου

   https://agonistikignan.blogspot.com/