Σελίδες

Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018

Παράταση των ατομικών συμβάσεων μέχρι 24 μήνες.

Στο νόμο 4574/18, ψηφίστηκε ρύθμιση σύμφωνα με την οποία  τα Δ.Σ. των νοσοκομείων μπορούν να  αποφασίσουν να παρατείνουν τις ατομικές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί με κατηγορίες εργαζομένων (καθαριότητα, φύλαξη, εστίαση) με ανώτερο όριο τους 24 μήνες.
Συγκεκριμένα η ρύθμιση τροποποιεί τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4430/16 και προβλέπει:
«3. Στην παρ.1 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (Α» 205), προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Οι ανωτέρω φορείς, με απόφαση του μονομελούς ή συλλογικού οργάνου της Διοίκησής τους, δύνανται να παρατείνουν χρονικά τις ατομικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου που έχουν συναφθεί με τη διαδικασία της παραγράφου 3, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.»
4. Η ισχύς της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση του ν. 4430/2016
Παρά το γεγονός ότι η ρύθμιση αυτή δίνει μια προσωρινή «ανάσα» στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σε ορισμένα νοσοκομεία στα οποία οι εργαζόμενοι δεν έχουν υπερβεί το 24μηνο, το πρόβλημα παραμένει στις περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι έχουν υπερβεί το 24μηνο αφού οι διοικήσεις υποχρεώνονται να προκηρύξουν νέους διαγωνισμούς για την πρόσληψη νέου προσωρινού προσωπικού στους οποίους δεν είναι σίγουρο ότι αυτοί οι εργαζόμενοι θα είναι από τους «τυχερούς».
Επισημαίνουμε ότι ένα μεγάλο μέρος από αυτούς εργάζεται για πολλά χρόνια στα Νοσοκομεία κάτω από την μπότα των εργολάβων και η υπέρβαση του ορίου του 24μηνου είτε έχει συμβεί είτε θα συμβεί στο άμεσο μέλλον, μπορεί να τους οδηγήσει στην ανεργία. Ταυτόχρονα στα μισά περίπου νοσοκομεία οι εργολάβοι ζουν και βασιλεύουν και εκμεταλλεύονται σκληρά τους εργαζόμενους παρά τις θριαμβολογίες της Κυβέρνησης.
Η μοναδική λύση είναι να γίνει δεκτή η πρόταση που έχει καταθέσει το ΜΕΤΑ Υγειονομικών και έχει υιοθετηθεί από τα συνδικάτα για τη μετατροπή των συμβάσεων όλων των συμβασιούχων σε αορίστου χρόνου, η κατάργηση πλέον της ελαστικής εργασίας και η κάλυψη πλέον των αναγκών με μόνιμο προσωπικό.
Αναδημοσίευση από: ygeionomikoi.gr