Σελίδες

Σάββατο 21 Μαΐου 2016

Τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 5K για 374 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΣΕΠ που εκδόθηκε στις 20-5-2016 δημοσιοποιήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης5Κ/2015(ΦΕΚ 6/27-10-2015, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) που αφορούν την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας,  τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (374) θέσεων τακτικού    προσωπικού  Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.
Στο "Λαϊκό' Νοσοκομείο αντιστοιχούν (2) θέσεις ΤΕ Νοσηλευτικής και (1) θέση ΤΕ Ραδϊολογίας-ακτινολογίας. Τα ονόματα των συναδέλφων έχουν αύξοντες αριθμούς, 24, 82 και 145 στον πίνακα διοριστέων.
Δείτε στη συνέχεια: 

Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΑΣΕΠ
ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Κ/2015 – ΘΕΣΕΙΣ Τ.Ε.)
Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν τα οριστικά αποτελέσματα (Δείτε εδώ) της Προκήρυξης5Κ/2015(ΦΕΚ 6/27-10-2015, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) που αφορούν την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (374) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.
Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα  «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο μοναδικό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode), ο οποίος αναγράφεται στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης, σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.
Τα οριστικά αποτελέσματα της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) της ίδιας Προκήρυξης θα εκδοθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκδίκασης των ενστάσεων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιση.