Σελίδες

Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017

Τα προσωρινά αποτελέσματα της κατηγορίας ΔΕ της προκήρυξης 7Κ/2016 του ΑΣΕΠ.

8 θέσεις Δ.Ε. Νοσηλευτών και 1 θέση Δ.Ε. Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, για το Λαϊκό Νοσοκομείο. 

 Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 7Κ/2016 (ΦΕΚ 14/30-12-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων (494) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.

H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από 27 Οκτωβρίου 2017 έως και την πάροδο της 6ης Νοεμβρίου 2017, ημέρας Δευτέρας.

Προσωρινός Πίνακας Διοριστέων 
Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων
Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης