Σελίδες

Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018

Πότε το εφάπαξ καταβάλλεται κατά προτεραιότητα

Αποτέλεσμα εικόνας για εικονεσ  για εφάπαξ Εγκύκλιος

Απόφαση που εξέδωσε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζει τις περιπτώσεις που η εφάπαξ παροχή καταβάλλεται κατά προτεραιότητα. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η εφάπαξ παροχή καταβάλλεται από τον κλάδο εφάπαξ παροχών του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) κατ’ απόλυτη προτεραιότητα:

  • στους δικαιούχους που, λόγω ασθένειας, χρόνιας πάθησης ή άλλης βλάβης, έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, το οποίο αποδεικνύεται με γνωμάτευση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή ΑΣΥΕ,
  • στους δικαιούχους που είναι γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες ατόμων που έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, το οποίο αποδεικνύεται με γνωμάτευση ΚΕΠΑ ή ΑΣΥΕ,
  • στους δικαιούχους που συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του Ν. 612/77 είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές και ισχύουν κάθε φορά είτε με βάση τις διατάξεις που αναφέρονται στα πρόσωπα του τετάρτου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 ΠΔ 169/2007 (Α΄210) είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές, όπως ισχύουν κάθε φορά, και
  • στους δικαιούχους που λαμβάνουν επίδομα, σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν. 1140/81.
Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, εφόσον δεν υπάρχουν δικαιούχοι που εμπίπτουν στις ως άνω περιπτώσεις, η εφάπαξ παροχή καταβάλλεται από τον κλάδο εφάπαξ παροχών του ΕΤΕΑΕΠ κατά προτεραιότητα σε περιπτώσεις: α) θανάτου του/της συζύγου ή τέκνου του δικαιούχου εφάπαξ παροχής, και β) θανάτου του δικαιούχου εφάπαξ παροχής, στη/στο σύζυγο και τα τέκνα αυτού.

ΕΔΩ η εγκύκλιος Πετρόπουλου (ΑΔΑ: Ω6ΞΨ465Θ1Ω-ΞΞΡ).