Σελίδες

Τρίτη 15 Απριλίου 2014

10+4 ανατροπές σε εργασιακό και ασφαλιστικό

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΩΣ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΤΡΟΪΚΑΣ
Δέκα συν τέσσερις αλλαγές στο ασφαλιστικό και στο εργασιακό περιβάλλον καθιερώνει το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα και αποτελεί το επιστέγασμα της συμφωνίας κυβέρνησης και τρόικας. Η «Ε» κωδικοποίησε τις αλλαγές αυτές αναλυτικά, οι οποίες προβλέπουν τα εξής: 

1 Εξόφληση αποδοχών - εκκαθαριστικό σημείωμα. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υποχρεούνται κατά την εξόφληση των αποδοχών του προσωπικού να χορηγούν εκκαθαριστικό σημείωμα, ή, σε περίπτωση εφαρμογής μηχανογραφικού συστήματος, ανάλυση μισθοδοσίας. Οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού και οι επ' αυτών κρατήσεις πρέπει να απεικονίζονται αναλυτικά. Δεν απαιτείται υπογραφή του εργαζομένου σε αποδεικτικό χορήγησης του εκκαθαριστικού σημειώματος. Δεν απαιτείται η υπογραφή του εργαζομένου πλέον.
2 Αδεια και επίδομα αδείας. Κάθε εργοδότης οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο, το οποίο δύναται να είναι και σε μορφή μηχανογραφημένων σελίδων. Το ειδικό βιβλίο ή οι μηχανογραφημένες σελίδες πρέπει να φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, την ένδειξη «Βιβλίο αδειών» και να περιλαμβάνει τις παρακάτω στήλες: Ονοματεπώνυμο μισθωτών, ημερομηνία πρόσληψης, αριθμός δικαιούμενων ημερών αδείας, χρονολογία έναρξης και λήξης χορηγηθείσας αδείας, αποδοχές αδείας, επίδομα αδείας. Ειδικώς, οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας συμπληρώνονται στο σύνολό τους μέχρι το τέλος του σχετικού ημερολογιακού έτους λήψης της κανονικής άδειας.
Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας του ΣΕΠΕ που ασκούν τον έλεγχο και την εποπτεία της εφαρμογής του παρόντος.
Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ», εντός του μηνός Ιανουαρίου, στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, εις βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.3996/2011 (Α' 170) όπως ισχύει.
Με υπουργική απόφαση δύναται να ρυθμίζονται κάθε όρος και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσης.
Με την αλλαγή αυτή, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, απλοποιείται το περιεχόμενο του βιβλίου αδειών που οφείλουν να τηρούν οι εργοδότες, ενώ ταυτόχρονα καταργείται η υποχρέωσή τους να διατηρούν το εν λόγω βιβλίο επί πενταετία. Παράλληλα, διευκολύνεται το ελεγκτικό έργο των Επιθεωρήσεων Εργασίας με τη θέσπιση της υποχρέωσης των εργοδοτών να γνωστοποιούν, ετησίως, ηλεκτρονικά, στο πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ», συνολικά στοιχεία για τη χορήγηση των αδειών και του επιδόματος αδείας, στους εργαζόμενούς τους.
3 Οι εισφορές των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ καταβάλλονται μηνιαίως, αντί ανά δίμηνο. Οι εισφορές καταβάλλονται από τους υπόχρεους ασφαλισμένους μηνιαίως και μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου στον οποίο ανάγονται, διαφορετικά από την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα καθίστανται καθυστερούμενες και υπόκεινται σε επιβαρύνσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και ύστερα από γνώμη του δ.σ. του ΟΑΕΕ, που εκδίδεται εντός διμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθορίζονται ο χρόνος έναρξης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
Επειδή η καταβολή του ποσού δύο μηνιαίων εισφορών μαζί, λόγω της παρούσης οικονομικής συγκυρίας, προκαλεί, σε πολλές περιπτώσεις, αδυναμία στους ασφαλισμένους να ανταποκριθούν στην υποχρέωση αυτή και στο πλαίσιο της προσπάθειας για μεγαλύτερη διευκόλυνση αυτών, αλλά και για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση του τρόπου είσπραξης των εισφορών, προτείνεται η θέσπιση διάταξης με την οποία η διμηνιαία καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του ΟΑΕΕ γίνεται μηνιαία.
4 Στις περιπτώσεις υποχρεωτικής ασφάλισης στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ και στον ΟΑΕΕ, ο ασφαλισμένος υπάγεται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ, εφόσον ο χρόνος ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπολείπεται των 25 ημερών ασφάλισης ανά μήνα.
«Σε περίπτωση που προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στον ΟΑΕΕ, ο ασφαλισμένος υπάγεται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ, για το σύνολο του χρόνου της παράλληλης απασχόλησης, χωρίς δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού οργανισμού, εφόσον ο χρόνος ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπολείπεται των είκοσι πέντε (25) ημερών ασφάλισης ανά μήνα.
Πρόσωπα που εξαιρέθηκαν από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή του ΟΑΕΕ με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2084/1992, όπως αυτές ίσχυσαν μέχρι τη συμπλήρωσή τους από τις διατάξεις του παρόντος, επανεξετάζονται με τις διατάξεις του νόμου αυτού μετά τη λήξη της χορηγηθείσας εξαίρεσής τους.
Εκκρεμείς αιτήσεις - ενστάσεις ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών οργάνων που κρίνονται μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.
Οι «νέοι» ασφαλισμένοι, που από την ισχύουσα νομοθεσία υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση περισσοτέρων του ενός φορέων (όπως στην περίπτωση παράλληλης μισθωτής απασχόλησης στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και αυτοαπασχόλησης στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ), μπορούν να επιλέξουν την υποχρεωτική ασφάλιση ενός από τους φορείς αυτούς.
Ωστόσο, από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή των διατάξεων αυτών, παρατηρείται ότι τα πρόσωπα αυτά επιλέγουν την ασφάλισή τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως μισθωτοί, πραγματοποιώντας όμως, εκτός ελάχιστων περιπτώσεων, ολίγο αριθμό ημερών ασφάλισης το μήνα, αποφεύγοντας έτσι την ασφάλισή τους στον ΟΑΕΕ στον οποίο υποχρεωτικά ασφαλίζονται ολόκληρο το μήνα ως ασκούντα κατά κύρια δραστηριότητα ελεύθερο επάγγελμα.
Επειδή το φαινόμενο αυτό της μειωμένης ασφάλισης των «νέων» ασφαλισμένων αποβαίνει εις βάρος των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων τους, καθώς παρατηρείται εισφοροδιαφυγή και εισφοροαποφυγή, με συνέπεια την απώλεια εσόδων από τους ασφαλιστικούς φορείς (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΑΕΕ), προτάθηκε, για την αντιμετώπιση της πραγματικής ασφάλισης των περιπτώσεων αυτών, η θέσπιση της ανωτέρω διάταξης.
5 Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΣΟΕΛ, υπάγονται από 1ης.7.2014 στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ. Δυνατότητα παραμονής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχουν μόνο όσοι έχουν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ την 1η.7.2014.
Με αίτησή τους, που υποβάλλεται εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, δύνανται να εξαιρούνται από την ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και να υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ.
6 Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών μπορούν να παρακρατούν τα οφειλόμενα ποσά από τις πάσης φύσεως καταβολές, πληρωμές, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειοδοτήσεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ και λοιπούς φορείς του δημοσίου τομέα, με τη μνημονευόμενη διαδικασία.
Συμψηφίζονται υποχρεωτικά με οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης τα ποσά που προέρχονται από επιστροφές ΦΠΑ και Φόρου εισοδήματος. Με ΚΥΑ καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία του συμψηφισμού, ο τρόπος απόδοσης των ποσών στον οικείο Ασφαλιστικό Οργανισμό και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
7 Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) θα λειτουργεί με βάση το διανεμητικό σύστημα για όσους ασφαλίζονται πρώτη φορά από 1ης- 1-2014, αντί 1ης-1-2001 που ισχύει, ενώ ο καθορισμός της σύνταξης με βάση το συντελεστή βιωσιμότητας του άρθρου 42 του ν. 4052/2012 αρχίζει από 1ης-7- 2014. Από 1ης-1-2015 οι λοιποί φορείς Επικουρικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας και οι τομείς του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας λειτουργούν με βάση το διανεμητικό σύστημα και για τον καθορισμό του ποσού σύνταξης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4052/2012.
8 Καταργούνται από 1ης.7.2014 η εργοδοτική εισφορά (1%) και η εργατική εισφορά (1%) υπέρ του ΔΛΟΕΜ του ΟΑΕΔ, καθώς και η ειδική εισφορά των εργοδοτών (1%) για την επιδότηση των στρατευμένων μισθωτών. Παράλληλα, καταργούνται και οι αντίστοιχες παροχές.
* Περιορίζονται, από 1ης.7.2014, οι πόροι του ΛΑΕΚ απ' 0,81% σε 0,46% και επιμερίζονται ως ακολούθως:
- Εργοδοτική εισφορά 0,24% υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπ/σης,
- Εργοδοτική εισφορά 0,12% υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας και 0,10% εισφορά εργαζομένων υπέρ του ίδιου λογαριασμού (Ανεργίας).
* Περιορίζεται, από 1ης-7-2014, η εργοδοτική εισφορά υπέρ του κλάδου παροχών ασθένειας και μητρότητας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από το 0,80% στο 0,25%.
* Καταργούνται από 1ης-1-2015 οι κοινωνικοί πόροι που έχουν θεσπιστεί για την ενίσχυση των αναφερομένων Ταμείων.
* Από 1ης-1-2015 αντικαθίσταται ο πόρος του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (4% επί των ετησίων συνολικών εσόδων από το ΦΠΑ), με ετήσια επιχορήγηση του κρατικού προϋπολογισμού, ισόποση του εισπραττόμενου πόρου. Το ίδιο ισχύει και με τα έσοδα από πάγια τέλη χαρτοσήμου υπέρ του ΟΑΕΕ.
9 Επαναδιατυπώνονται οι διατάξεις που θέτουν περιορισμούς ή απαγορεύσεις στην απασχόληση μισθωτών σε έμμεσο εργοδότη με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης.
**«β) Οταν ο έμμεσος εργοδότης το προηγούμενο τρίμηνο είχε πραγματοποιήσει απολύσεις εργαζομένων της ίδιας ειδικότητας για οικονομοτεχνικούς λόγους ή το προηγούμενο εξάμηνο ομαδικές απολύσεις ιδίων ειδικοτήτων».
Η περίπτωση ε' του άρθρου 116 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Οταν ο απασχολούμενος υπάγεται στις ειδικές διατάξεις περί ασφαλίσεων εργατοτεχνιτών οικοδόμων, εξαιρουμένων των εργατοτεχνιτών οικοδόμων που απασχολούνται σε έργα αρχικού προϋπολογισμού 10.000.000,00 ευρώ και άνω, τα οποία χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους και διεξάγονται μετά από παραχώρηση ή εργολαβία για λογαριασμό του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ α' και β' βαθμού, δημόσιων, δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων δημόσιας ή κοινής ωφέλειας και γενικά επιχειρήσεων και οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Για τους απασχολούμενους οικοδόμους σε έμμεσο εργοδότη με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης υπόχρεος υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) και καταβολής των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών στους οικείους φορείς κοινωνικής ασφάλισης είναι η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)»,
**Η παράγραφος 1 του άρθρου 124 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την παροχή εργασίας με τη μορφή της προσωρινής απασχόλησης απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Η σύμβαση καταρτίζεται μεταξύ της ΕΠΑ (άμεσος εργοδότης) και του μισθωτού και σε αυτήν πρέπει απαραιτήτως να αναφέρονται οι όροι εργασίας και η διάρκειά της, οι όροι παροχής της εργασίας στον ή στους έμμεσους εργοδότες, οι όροι αμοιβής και ασφάλισης του μισθωτού, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο, κατά την καλή πίστη και τις περιστάσεις, πρέπει να γνωρίζει ο μισθωτός αναφορικά με την παροχή της εργασίας του.
Οι αποδοχές του μισθωτού που δεν παρέχει εργασία σε έμμεσο εργοδότη δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις προβλεπόμενες στον εκάστοτε νομοθετικώς καθορισμένο νόμιμο κατώτατο μισθό και κατώτατο ημερομίσθιο για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας.
Εάν κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης αυτής δεν είναι δυνατή η μνεία του συγκεκριμένου έμμεσου εργοδότη ή ο προσδιορισμός του χρόνου, που θα προσφέρει σε αυτόν την εργασία του, θα πρέπει να αναφέρεται στη σύμβαση το πλαίσιο των όρων και των συνθηκών για την παροχή εργασίας σε έμμεσο εργοδότη».
**Η παράγραφος 3 του Αρθρου 124 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με σύμβαση, που καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ της ΕΠΑ και του έμμεσου εργοδότη, ορίζονται ειδικότερα τα του τρόπου αμοιβής και ασφάλισης του εργαζομένου για το χρόνο που ο μισθωτός προσφέρει τις υπηρεσίες του στον έμμεσο εργοδότη. Ο έμμεσος εργοδότης πρέπει να προσδιορίζει, πριν τεθεί στη διάθεσή του ο εργαζόμενος με τη σύμβαση, τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα ή ικανότητες, την ειδική ιατρική παρακολούθηση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προς κάλυψη θέσης εργασίας. Οφείλει επίσης να επισημαίνει τους μεγαλύτερους ή ιδιαίτερους κινδύνους που έχουν σχέση με τη συγκεκριμένη εργασία. Η ΕΠΑ υποχρεούται να γνωστοποιήσει τα στοιχεία αυτά στους μισθωτούς».
10 Ο κατώτατος μισθός των ανέργων άνω των 25 ετών, με διάρκεια ανεργίας μεγαλύτερη των 12 μηνών, όταν προσλαμβάνονται ως υπάλληλοι προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία και συνολικά με 15% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω (ισχύει προσαύξηση 10% και μέχρι 30% συνολικά).
Στο πλαίσιο ανάσχεσης της ανεργίας ο ΟΑΕΔ καταρτίζει και εκπονεί προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, συγχρηματοδοτούμενα από πόρους του ΕΣΠΑ για τα έτη 2014 - 2015 και για ανέργους με συνεχόμενη ανεργία μεγαλύτερη των 12 μηνών.
11 Καταργείται ο ΟΠΑΔ και συστήνονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δύο τομείς (Ασφαλισμένων Δημοσίου και Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων) με λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια.
**Για τη λειτουργία των δύο αυτοτελών τομέων συνιστάται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μία Διεύθυνση, με τέσσερα τμήματα.
**Το σύνολο του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του ΟΠΑΔ τίθεται σε καθεστώς διαθεσιμότητας για 15 ημέρες και στη συνέχεια μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε οργανικές θέσεις που συνιστώνται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τη μνημονευόμενη διαδικασία. Ο δικηγόρος με έμμισθη εντολή που υπηρετεί στον ΟΠΑΔ μεταφέρεται με την ίδια εργασιακή σχέση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
**Οι πόροι, η κινητή και ακίνητη περιουσία του ΟΠΑΔ περιέρχονται στους δύο νέους τομείς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κ.λπ.
12  Για τις οικοδομικές εργασίες, τις εργασίες σε εργοτάξια οικοδομών και τα πάσης φύσεως έργα αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού μπορεί να καθορίζονται, με αποφάσεις του υπουργού Εργασίας, με διαφορετικό τρόπο οι υποχρεώσεις των εργοδοτών για την τήρηση εντύπων - βιβλίων ή μελετών, σχετικά με θέματα του φακέλου ασφαλείας, το ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας, το ειδικό βιβλίο ατυχημάτων κ.λπ., σε σχέση με το υφιστάμενο πλαίσιο.
13 Καταργούνται από 1ης.7.2014:
* Η απόδοση στους ασφαλιστικούς φορείς του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. ποσοστού 4% επί των εισπρακτέων από τρίτους εσόδων, για την παροχή υπηρεσιών προς αυτούς. Εφεξής το ποσοστό αυτό αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού.
* Η απόδοση στο Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων ποσοστού επί των επιβαλλόμενων σε χρήμα ποινών, εκποίησης υλικού κ.λπ. Εφεξής τα ποσά αυτά αποτελούν έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού.- Η κράτηση 3% επί των προμηθειών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΠΑΣ.
* Ο πόρος 2% υπέρ του ΤΑΠΠ - ΟΣΕ (νυν ΤΠΠ - ΟΣΕ) επί των τιμολογίων των σιδηροδρομικών εισιτηρίων.
* Το ειδικό παράβολο υπέρ ΜΤΣ, Αεροπορίας, Ναυτικού.
* Η απόδοση ποσοστού από τον προϋπολογισμό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στη Δ/νση Τοπογραφικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
* Ο πόρος υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (2% επί των εκτελούμενων έργων και προμηθειών του Οργανισμού).
* Οι αποδόσεις υπέρ ΟΓΑ, ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και Ελληνικού Ινστιτούτου Αλλοδαπού και Διεθνούς Δικαίου, από τα ποσά που προέρχονται από χρηματικές ποινές ή από μετατροπή σε χρήμα των στερητικών της ελευθερίας ποινών.
* Το παράβολο υπέρ του ΚΤΓΚ και Δασών. Εφεξής τα έσοδα του παραβόλου αυτού αποτελούν δημόσια έσοδα. 
14 Αύξηση ακατάσχετου ποσού μισθών και συντάξεων.
Με την τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 31 του ΚΕΔΕ, αυξάνεται το όριο του ακατάσχετου ποσού μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων των οφειλετών του Δημοσίου, στα χέρια του εργοδότη τους ή των ασφαλιστικών εν γένει φορέων, από χίλια (1.000) ευρώ, που ίσχυε έως σήμερα, σε χίλια πεντακόσια (1.500) μηνιαίως, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών. Σε περίπτωση που ο μισθός, η σύνταξη ή το ασφαλιστικό βοήθημα υπερβαίνουν τα χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ μηνιαίως, επιτρέπεται η κατάσχεση αυτών, όμως, σε κάθε περίπτωση, το εναπομένον ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Η σημαντική αύξηση του ποσού αυτού, σε χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, κρίνεται επιβεβλημένη, για την προστασία μισθωτών και συνταξιούχων. Επίσης, κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα ισχύος των διατάξεων αυτών, εις βάρος οφειλετών, για συνολικές οφειλές μικρότερες του ανωτέρω ποσού, αίρονται έπειτα από αίτησή τους. 
ΠΗΓΗ:enet.gr